Voice Plant

Performance
Mar 20, 2004
CASO, Osaka

Soprano: Reisiu Sakai
Laptop: Daito Manabe