Tokyo Designers Week “Fujitsu Design Container”

Commission
Oct. 30–Nov. 5, 2012
Meiji-Jingu Gaien, 2012

Produce: Fujitsu Design Limited
Direction & Product Design: Makiko Miyairi, Kazuya Washio, Shohei Yoshida, Yuki Zetsu
Creative and technical direction: Daito Manabe
Design and technical direction: Tomoaki Yanagisawa
Software Development: anno-lab